The new website is now available for users at Aybuben.com

Converter<< converter >> << back >>

<< Help >>

Ա - A
Բ - B
Գ - G
Դ - D
Ե - E
Զ - Z
Է - Ee
Ը - Y1
Թ - Th
Ժ - Jh

Ի - I
Լ - L
Խ - X
Ծ - Ts
Կ - K
Հ - H
Ձ - Dz
Ղ - Gh
Ճ - C1
Մ - M

Յ - Y
Ն - N
Շ - Sh
Ո - O
Չ - Ch
Պ - P
Ջ - J
Ռ - R1
Ս - S
Վ - V

Տ - T
Ր - R
Ց - C
ՈՒ -U
Փ - Ph
Ք - Q
և - ev
Օ - Oo
Ֆ - F

You can send all your comments and wishes to
[email protected]

Ձեր ցանկությունները և մաղթանքները գրեք
[email protected] հասցեով: