Учебник  армянского  языка


Образование будущего времени и времени "будущего в прошлом" желательного наклонения

Будущее время

գրել

կարդալ

утвердительная форма

отрицательная форма

утвердительная форма

отрицательная форма

գրեմ

չգրեմ

կարդամ

չկարդամ

գրես

չգրես

կարդաս

չկարդաս

գրի

չգրի

կարդա

չկարդա

գրենք

չգրենք

կարդանք

չկարդանք

գրեք

չգրեք

կարդաք

չկարդաք

գրեն

չգրեն

կարդան

չկարդան

 

գիտենալ

ունենեալ

լինել

տալ

գալ

գիտենամ
գիտենաս
գիտենա
գիտենանք
գիտենաք
գիտենան

ունենամ ունենաս ունենա ունենանք ունենաք ունենան

լինեմ
լինես
լինի
լինենք լինեք
լինեն    

տամ
տաս
տա
տանք
տաք
տան

գամ
գաս
գա
գանք
գաք
գան

"Будущее в прошлом"

գրել

կարդալ

утвердительная форма

отрицательная форма

утвердительная форма

отрицательная форма

գրեի

չգրեի

կարդայի

չկարդայի

գրեիր

չգրեիր

կարդայիր

չկարդայիր

գրեր

չգրեր

կարդար

չկարդար

գրեինք

չգրեինք

կարդայինք

չկարդայինք

գրեիք

չգրեիք

կարդայիք

չկարդայիք

գրեին

չգրեին

կարդային

չկարդային

 

գիտենալ

ունենեալ

լինել

տալ

գալ

գիտենայի
գիտենայիր
գիտենար
գիտենայինք
գիտենայիք
գիտենային

ունենայի ունենայիր ունենար ունենայինք ունենայիք ունենային

լինեի
լինեիր
լիներ
լինեինք լինեիք
լինեին  

տայի
տայիր
տար
տայինք
տայիք
տային

գայի
գայիր
գար
գայինք
գայիք
գային

 

<< Оглавление >>